Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Odborný referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/ 2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta/ referentky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Broumov (doba určitá – zástup

Lokalita: třída Masarykova 239, Broumov
Kontakt: Ing. Eva Blažková, MPA
E-mail: blazkova@broumov-mesto.cz
Telefon: 491 504 225, 604 228 002

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na funkci odborného referenta/referentky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Broumov (doba určitá – zástup za rodičovskou dovolenou – do června r. 2026, s možnou perspektivou i v budoucím období)

 

 • druh práce – výkon správních činností v oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • místo výkonu funkce – správní obvod města Broumov, obce s rozšířenou působností
 • platová třída – 10 - 11
 • předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné vzdělání
 • další požadavky:
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • praxe sociálního pracovníka v agendách sociálně-právní ochrany dětí vítána,
 • zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí vítána,
 • dobrá komunikativnost, pečlivost, časová flexibilita, asertivita,
 • orientace v právních předpisech na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
 • znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, internet, datové schránky,
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • místo, způsob podání přihlášky:
 • písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení
 • adresa pro zaslání přihlášky:
 • Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01. Obálku označte „VŘ – OSPOD 1“.
 • lhůta pro podání přihlášky:
 • do 31.07.2024
 • předpokládaný termín nástupu:
 • 01.09.2024 (případně po dohodě)

 

 • obsah přihlášky:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče
 • k přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a
  o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u Mgr. Alice Benešové, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (kontakt: 491 504 325, benesova@broumov-mesto.cz), či u Ing. Miloše Andrše, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví (kontakt: 491 504 332, andrs@broumov-mesto.cz).

 

 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny.

 

Vyhlašovatel  si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

 

V Broumově dne 01.07.2024

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Broumov dne 01.07.2024 a na internetových stránkách města Broumov  www.broumov-mesto.cz dne 01.07.2024.

 

 

 

 

Ing. Eva Blažková, MPA v. r.

tajemnice MěÚ