Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání

Vedoucí správního odboru Městského úřadu Broumov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení     Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/ 2002 Sb. výběrové řízení na   funkci vedoucí(ho) správního odboru Městského úřadu Broumov   druh práce – řízení chodu a

Lokalita: třída Masarykova 239, Broumov

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

 

Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na   funkci vedoucí(ho) správního odboru Městského úřadu Broumov

 

 • druh práce – řízení chodu a vedení týmu pracovníků správního odboru - agendy archivnictví a spisová služba, matriky, přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, podatelny, dále zajištění běžného provozu městského úřadu
 • místo výkonu funkce – správní obvod města Broumov, obce s rozšířenou působností a pověřené obce
 • platová třída – 11
 • předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v České republice,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka,
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • splnění předpokladů stanovených § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. – doložení osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra (lustrační osvědčení) a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 01.12.1971)
 • další požadavky:
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi,
 • základní orientace v právních předpisech – zákon o obcích, správní řád, právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby,
 • vítána praxe ve vedoucí funkci s prokazatelnými zkušenostmi s vedením kolektivu,
 • vítána praxe ve veřejných službách a správě,
 • vítáno osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, či úřednická zkouška podle zákona o státní službě,        
 • iniciativní přístup k plnění pracovních povinností, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, odolnost proti stresu, schopnost se trvale vzdělávat,
 • znalost uživatelské práce s PC – Office, Internet, elektronická pošta,
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • místo, způsob podání přihlášky:
 • přihlášky se podávají spolu s požadovanými doklady pouze v písemné podobě, a to osobně v úředních hodinách v podatelně Městského úřadu Broumov, případně se zasílají poštou výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení

 

 

 • adresa pro zaslání přihlášky:
 • Městský úřad Broumov, Ing. Eva Blažková, MPA, tajemnice MěÚ, třída Masarykova 239, 550 01. Obálku označte „VŘ vedoucí SO“.
 • lhůta pro podání přihlášky:
 • do 30.06.2024
 • předpokládaný termín nástupu:
 • 01.09.2024 (případně po dohodě)
 • obsah přihlášky:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče

 

 • k přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a
  o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u Ing. Heleny Hlaváčkové, vedoucí správního odboru (kontakt: 491 504 227, hlavackova@broumov-mesto.cz), či u Bc. Petry Chejnové, zástupkyně vedoucí odboru (kontakt: 491 504 228, chejnovap@broumov-mesto.cz).

 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely výběrového řízení
v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů a nebudou zpřístupněny, či předány jiným osobám. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro účast ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou podkladové materiály neúspěšným uchazečům vráceny
.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

V Broumově dne 06.06.2024

 

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Broumov dne 06.06.2024 a na internetových stránkách města Broumov  www.broumov-mesto.cz dne 06.06.2024.

 

 

 

Ing. Eva Blažková, MPA v. r., tajemnice MěÚ